Składki członkowskie

UWAGA! Składki członkowskie dla osób z przydziałem służbowym do Hufca ZHP Lębork od października 2017 roku wynoszą 6,00 zł miesięcznie - za IV kwartał 2017 należna składka wynosi 18,00 zł.

UWAGA! Z uwagi na zmianę zasad naliczania składek członkowskich (Uchwała nr 47/XXXVIII Rady Naczelnej z 04 grudnia 2016 roku), które będą regulować kwestie składek członkowskich od IV kwartału 2017 roku informujemy, że za pierwsze 3 kwartały 2017 roku łączna składka członkowska wynosi 36,00 zł.

Wysokość składki, dla osób z przydziałem do Hufca ZHP Lębork, za IV kwartał zostanie ustalona do 30 czerwca 2017 roku!

Zgodnie ze Statutem Związku Harcerstwa Polskiego wszyscy członkowie ZHP zobowiązani są do wnoszenia na rzecz Związku składek członkowskich. Składka ta wynosi 4,00 zł miesięcznie (do września 2017 roku). Pieniądze te są rozdzielane na poszczególne struktury ZHP:

  • 20% dla podstawowej jednostki organizacyjnej,
  • 20% dla hufca,
  • 20% dla chorągwi,
  • 40% dla Głównej Kwatery ZHP.

NA CO SKŁADKI SĄ PRZEZNACZANE?

z części należnej dla drużyn – głównie na zakup materiałów programowych na zbiórki
z części należnej dla hufców i chorągwi: na kształcenie, pomoc programowo-metodyczną
z części należnej dla Głównej Kwatery ZHP: na pokrycie składek członkowskich w międzynarodowych organizacjach skautowych, których członkiem jest ZHP, pokrycie kosztów funkcjonowania władz naczelnych ZHP, kształcenie i pomoc programowo-metodyczną.

Jednak składka to nie tylko pieniądze pozwalające na utrzymanie organizacji i umożliwiające zakup niezbędny materiałów. To także pieniądze na ubezpieczenie harcerzy i instruktorów podczas zajęć (zbiórek i rajdów) przez cały rok kalendarzowy.

W JAKI SPOSÓB ZBIERAMY SKŁADKI?

Składki można wpłacać miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub za cały rok. Zuchy i harcerze płacą składki w swoich gromadach i drużynach, a instruktorzy bezpośrednio w hufcu.

Składki można wpłacać gotówką w hufcu lub na rachunek bankowy (numer rachunku: 76 1240 5400 1111 0010 6448 0931 - Bank PeKaO S.A.). W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko oraz okres jakiego dotyczy wpłata.

Wszelkich informacje w sprawie składek udziela komendant hufca: lebork@zhp.pl

Uchwała nr 81/XXXVI Rady Naczelnej ZHP
z dnia 18 maja 2013 r.
w sprawie podstawowej składki członkowskiej

Uchwała nr 47/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP
z dnia 4 grudnia 2016 r.
w sprawie zasad ustalania wysokości, zbierania i podziału podstawowej składki członkowskiej, a także zasad udzielania ulg i zwolnień

Środa, 27 września 2017 godz. 17:22 | Hufiec Lębork | Odsłony: 3066